Main Content

Organizing Committee

Atsushi Harada (Osaka Pref. U., Japan)
Keiji Itaka (U. Tokyo, Japan)
Akihiko Kikuchi (Tokyo U. Sci., Japan)
Atsushi Maruyama (Tokyo Tech., Japan)
Akira Matsumoto (TMDU, Tokyo, Japan)
Kanjiro Miyata (U. Tokyo, Japan)
Yukio Nagasaki (U. Tsukuba, Japan)
Nobuhiro Nishiyama (Chairperson; Tokyo Tech., Japan)
Kensuke Osada (U. Tokyo, Japan)
Yuichi Yamasaki (U. Tokyo, Japan)

Advisory Board

Kazunori Kataoka (U. Tokyo, Japan)
Robert S. Langer (MIT, USA)
Kinam Park (U. Purdue, USA)